ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

2005

D-SPACE | 2005

Διάρκεια: 1,5 έτος

Discovery Space

TRACE | 2005

Διάρκεια: 2 έτη

TRACE:TRAnsparent Competences in Europe

Το έργο TRACE μελέτησε τα συστήματα περιγραφής προσόντων και ικανοτήτων καθώς και αυτά των πιστοποιητικών εκπαίδευσης και κατάρτισης στον Ευρωπαϊκό χώρο και ανέπτυξε ένα πλαίσιο διαλειτουργικότητας, ώστε να μπορούν να ανταλλαγούν δεδομένα, μεταξύ των αντίστοιχων πληροφοριακών συστημάτων που διαχειρίζονται τα δεδομένα αυτά.  Στόχος ήταν η διασφάλιση της εύκολης πρόσβασης των διαφόρων ομάδων χρηστών, των εκπαιδευτικών φορέων, φορέων πιστοποίησης ή και των εκπαιδευτών και εκπαιδευόμενων, σε πληροφορίες που βελτιώνουν την ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών εκπαίδευσης/κατάρτισης, πιστοποίησης ή και συμβουλευτικής για εργασία και εκπαίδευση. Το έργο συνέταξε σειρά εκθέσεων "αποτύπωσης" και μιαν οντολογία-πρότυπο για τη μεταδομή των πληροφοριακών συστημάτων, που στηρίζουν τις εν λόγω υπηρεσίες (στο διαδίκτυο).

Η Ελλάδα και ο κόσμος μέσα από τους χάρτες | 2005

Διάρκεια: 1 έτος

Η Ελλάδα και ο κόσμος μέσα από τους χάρτες

 

 
Ολοκληρωμένο εκπαιδευτικό πακέτο, με θέμα τη χρήση του χάρτη ως μέσου για τη γνωριμία των μαθητών με την Ελλάδα και τον Κόσμο. Στοχεύει στην απόκτηση γνώσεων ανάπτυξη δεξιοτήτων που επιτρέπουν στο μαθητή να παρατηρεί, να περιγράφει, να ερμηνεύει και σε κάποιο βαθμό και να προβλέπει τη λειτουργία, τους συσχετισμούς και τις αλληλεπιδράσεις του φυσικού και ανθρωπογενούς περιβάλλοντος, μέσα στο οποίο αναπτύσσεται η ανθρώπινη δραστηριότητα στο χώρο και στο χρόνο. Στόχος του είναι επίσης  η αξιοποίηση από το μαθητή της παρεχόμενης πληροφορίας για να δομήσει μία όσο γίνεται ολοκληρωμένη αντίληψη όχι μόνο για το ποια είναι η γεωγραφία της Ελλάδος αλλά και για το ποιοι λόγοι διαμόρφωσαν τα οικονομικά, πολιτικά, πολιτισμικά, δημογραφικά αλλά και μορφολογικά χαρακτηριστικά όπως επίσης να διερευνήσουν την αλληλεπίδραση όλων των παραπάνω παραγόντων.
Ενδείκνυται για τις Ε΄και ΣΤ΄τάξεις του Δημοτικού.

 

POSILLIPO | 2005

Διάρκεια: 2 έτη

POSILLIPO - Partnership Observation System for the Implementation of Lifelong Learning Initiatives and POlicies

Το έργο POSILLIPO αποσκοπεί στην καλύτερη κατανόηση της δομής, της διαμόρφωσης, της διατήρησης, της ανάπτυξης και της εξέλιξης της δια βίου μάθησης και το ρόλο των ενδιαφερομένων στον καθορισμό, το σχεδιασμό, την υλοποίηση και την αξιολόγηση των πολιτικών και πρωτοβουλιών στον τομέα της αυτό.

HELIOS | 2005

Διάρκεια: 2 έτη

HELIOS - Horizontal e-learning Integrated Observation System

Το έργο επεδίωξε την πιλοτική λειτουργία ενός Ευρωπαϊκού "Παρατηρητηρίου" για τις εξελίξεις στον τομέα της "Ηλεκτρονικής Μάθησης" ("e-learning"), ώστε να είναι δυνατή η τεκμηριωμένη εξαγωγή συμπερασμάτων όσον αφορά στις ευρύτερες επιπτώσεις στα εκπαιδευτικά συστήματα στην Ευρώπη και στη λήψη σχετικών αποφάσεων.  Συγκεκριμένα, το έργο ανέπτυξε :
 

  • Έξι (6) Θεματικές Εκθέσεις για τις επιπτώσεις/σχέσεις του "e-learning" σε έξι επιλεγμένες περιοχές από τις : Πρόσβαση στην Εκπαίδευση, Κοινωνική Συνοχή, Ποιότητα της Εκπαίδευσης, Αποτελεσματικότητα - Κόστος, Απασχολησιμότητα, Ατομική Ανάπτυξη και Πολίτης, ΕυρωπαΪκή βιομηχανία Πληροφορικής και Εκδόσεων, Οργανωτικές Αλλαγές και Καινοτομία και Διεθνοποίηση της Εκπαίδευσης.
  • Δύο (2) Ετήσεις Εκθέσεις Συγκριτικής Ανάλυσης, για τις εξελίξεις του "e-learning" στις διάφορες Ευρωπαϊκές Χώρες.
  • Δύο (2) Ετήσιες Εκθέσεις των μακρο-εξελίξεων σε Ευρωπαϊκό Επίπεδο, συμπληρούμενες με υπό διαμόρφωση Σενάρια μεταβολών στα εκπαιδευτικά συστήματα.
  • Σχέδιο ολοκληρωμένης αξιοποίησης των επιμέρους συστημάτων παρατήρησης και ανάλυσης των παραμέτρων των εκπαιδευτικών συστημάτων καθώς και των ευρύτερων εξελίξεων στην Κοινωνία της Πληροφορίας στην Ευρώπη, σε μια "πρότυπη μετα-δομή" στο Διαδίκτυο, όπου θα δίνεται η δυνατότητα στους ενδιαφερόμενους εκπροσώπους των εθνικών εκπαιδευτικών αρχών, υπηρεσιών απασχόλησης, ερευνητικών και επιστημονικών φορέων, να εντοπίζουν τις κατάλληλες πληροφορίες (πηγές) για τις σχετικές αποφάσεις.

EQUAL - CRESCENT / ΚΑΛΕΙΔΟΣΚΟΠΙΟ | 2005

Διάρκεια: 2 έτη

EQUAL - CRESCENT / ΚΑΛΕΙΔΟΣΚΟΠΙΟ

Στόχος του έργου CRESCENT που υλοποιήθηκε από την Αναπτυξιακή Σύμπραξη "ΚΑΛΕΙΔΟΣΚΟΠΙΟ" ήταν :

Διαμόρφωση μιας ολοκληρωμένης αναπτυξιακής πρότασης για την οργάνωση και την προώθηση της συμπληρωματικότητα μεταξύ του πολιτισμικού - περιβαλλοντικού κεφαλαίου και των ήπιων εναλλακτικών μορφών τουρισμού στην Περιφέρεια Πελοποννήσου.

Ανάδειξη και προσδιορισμός των επαγγελμάτων και των επαγγελματικών δεξιοτήτων που συνδέονται με την οργάνωση του πολιτιστικού - περιβαλλοντικού κεφαλαίου και που απαιτούνται για την προβολή του και την ολοκληρωμένη αξιοποίησή του από την κοινωνική επιχείρηση. Δημιουργία αντίστοιχων εκπαιδευτικών εργαλείων και υλοποίηση επαγγελματικής κατάρτισης στα αντικείμενα πολιτισμός, περιβάλλον και εναλλακτικές μορφές τουρισμού.

Δημιουργία κατάλληλου υπόβαθρου για την ενίσχυση της κοινωνικής επιχειρηματικότητας, τόσο σε σχέση με το πεδίο δράσης στο οποίο εξειδικευόταν το συγκεκριμένο έργο, όσο και σε σχέση με την προώθηση και ανάπτυξη δραστηριοτήτων σε άλλους τομείς της κοινωνικής οικονομίας ("πράσινες") δρατηριότητες και επαγγέλματα - οικολογία - βιολογικές καλλιέργειες - ανακύκλωση, κοινωνικές υπηρεσίες κ.α.). 

OGS | 2005

Έρευνα για τα στερεότυπα στη σχολική εκπαίδευση

TRIANGLE | 2005

TRIANGLE

Ο στόχος του έργου «TRIANGLE» ήταν να συμβάλει στην ποιότητα της ηλεκτρονικής μάθησης στην Ευρώπη, με την οικοδόμηση ενός βιώσιμου περιβάλλοντος που να μπορεί να έχει ηγετική θέση  στον τομέα αυτό.

Eμφάνιση προηγούμενων ετών more