ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

2003

LEONIE | 2003

Διάρκεια: 2 έτη

LEONIE - Learning in Europe

Το έργο LEONIE  είχε ως αντικείμενο την συνδρομή του σε μια διαρκή και συνεχιζόμενη ανάλυση της αξιολόγησης των μαθησιακών συστημάτων που εκπονείται από τις υπηρεσίες όπως το Eurydice και το CEDEFOP και να συνέβαλλε στην ίδρυση ενός παρατηρητηρίου της εκπαίδευσης και της επιμόρφωσης σε Ευρωπαϊκό επίπεδο.  Με αυτό τον τρόπο το έργο προσδοκούσε να διευκολύνει τον πολιτικό εκπαιδευτικό προσανατολισμό και να ενδυναμώσει μια ευρεία μέθοδο συντονισμού των Κρατών Μελών και των Ευρωπαϊκών Ινστιτούτων που ενεργοποιούνται στον τομέα της δια βίου μάθησης και ειδικότερα στην επίτευξη των απόλυτων μακροπρόθεσμων στόχων για την Ευρωπαϊκή εκπαίδευση.

EPICT | 2003

Διάρκεια: 2 έτη

EPICT - European Pedagogical ICT Licence

Το European Pedagogical ICT Licence ήταν ένα πρόγραμμα ενδο-υπηρεσιακής επιμόρφωσης για εκπαιδευτικούς, το οποίο συνδύασε την απόκτηση βασικών δεξιοτήτων χρήσης των ΤΠΕ με την παιδαγωγική τους αξιοποίηση στο εκπαιδευτικό περιβάλλον. Σύμφωνα με τη φιλοσοφία του προγράμματος οι δεξιότητες χειρισμού των ΤΠΕ δεν θα μπορούσαν να καλλιεργηθούν με τρόπο αποτελεσματικό έξω από το πλαίσιο της παιδαγωγικής τους χρήσης και αξιοποίησης. Το EPICT είναι ένα πρότυπο πρόγραμμα επιμόρφωσης που προσέφερε στους εκπαιδευτικούς γνώσεις και δεξιότητες σε προσωπικό και επαγγελματικό επίπεδο, δίνοντας έμφαση στην παιδαγωγική κατάρτιση.

H εφαρμογή του European Pedagogical ICT Licence στο ελληνικό περιβάλλον υποστηρίχθηκε από το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα eContent της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Στόχος του έργου ήταν να αξιοποιήσει ένα υφιστάμενο πρότυπο επιμόρφωσης που περιελάμβανε ψηφιακό υλικό, μέσα και διαδικασίες δοκιμάζοντας την εφαρμογή του σε άλλες Ευρωπαïκές χώρες.

Eμφάνιση προηγούμενων ετών more